17.06.2020


Polaganje lovačkog ispita sprovodi se proverom teorijskih i praktičnih znanja  iz sledećih oblasti:

– Lovački običaji i kultura:

 • osnova lovačkih običaja i lovne kulture
 • osnove iz zakonodavstva koje se odnose na lovstvo (pravo na lov, lovna karta, izdavanje dozvole za lov, popunjavanje izveštaja o izvršenom lovu, naknada za ulovljenu divljač, prateća dokumentacija za ulovljenu divljač i njene delove)
 • ostali propisi kojima se uređuje divljač i lovstvo;

– Biologija i bolesti divljači:

 • vrste sisara i ptica svrstane u lovnu divljač i njihove najznačajnije osobine (podela divljači po statusu zaštite, najugroženije zaštićene i strogo zaštićene vrste divljih sisara i ptica, rasprostranjenje, biologija, morfologija i vreme reprodukcije, trajanje lovne sezone/lovostaj);
 • ishrana i prihranjivanje divljači u lovištu (obrada i podizanje polja i remiza za divljač, prikupljanje i iznošenje hrane, soli i medikamenata u lovište);
 • bolesti divljači (najčešće bolesti od kojih oboleva krupna dlakava, sitna dlakava i pernata divljač i krupne zveri, zoonoze i mere za sprečavanje pojave, širenja i suzbijanje bolesti divljači);
 • zdravstvena zaštita divljači (mere zdravstvene zaštite divljači, mere za sprečavanje štete na divljači i štete od divljači, neškodljivo uklanjanje leševa divljih životinja i pasa i mačaka lutalica);
 • utvrđivanje broja, strukture (starosna i trofejna) i stanja divljači u lovištu (praćenje, osmatranje i brojanje divljači),
 • postupak sa ulovljenom divljači i promet divljači (obeležavanje ulovljene divljači, odstranjivanje utrobe-iznutrica, priprema za prenos-transport, hlađenje ulovljene divljači i postupak sa trofejom u toku transporta-nošenja na obradu).

– Gazdovanje lovištem, uslovi i načini lova:

 • lovište (pojam lovišta, podela lovišta, uređivanje lovišta, lovni i lovno-tehnički objekti, poboljšanje prirodnih uslova staništa u lovištu);
 • planska dokumenta za gazdovanje lovištem (program razvoja lovnog područja, lovna osnova lovišta, godišnji plan gazdovanja lovištem, program naseljavanja divljači);
 • uslovi i načini lova divljači (načini lova, organizacija izvođenja lova krupne, sitne dlakave i sitne pernate divljači i krupnih zveri, upotreba lovačkih pasa, sokola i ptica grabljivica u lovu),
 • trofeji divljači (procena trofeja u prirodi i trofejni list);

– Lovačko oružje, municija i lovna balistika:

 • lovačko oružje i municija i tehnika gađanja (istorijat, podela, vrste i namena lovačkog oružja, municija za lovačko oružje i njene osobine, nišanski uređaji i sprave, tehnika gađanja lovačkim oružjem, lovna balistika, ograničenja upotrebe lovačkog oružja i lovačke municije i lovno streljaštvo);
 • mere bezbednosti u lovu (propisi o merama bezbednosti u lovu, mere
  bezbednosti pri dolasku u lov, u toku lova i pri povratku iz lova i sprečavanje pojave
  i širenja požara);
 • prva pomoć u lovu (povrede u lovu, postupak sa povređenim licem, prva pomoć povređenom, prenos, prevoz do medicinske ustanove i rizici);

– Lovna kinologija:

 • lovna kinologija (vrste lovačkih pasa, upotreba lovačkih pasa u lovu, obuka
  lovačkih pasa i prateća dokumentacija za lovačke pse);
 • bolesti lovačkih pasa (najčešće bolesti od kojih oboljevaju lovački psi, zoonoze i mere za sprečavanje pojave, širenja i suzbijanje bolesti lovačkih pasa).

Pravne izvore i literaturu za polaganje lovačkog ispita čine:

 1. Zakon o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i podzakonski akti doneti na osnovu njega;
 2. Zakon o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, br. 9/92 , 53/93 – dr.zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 44/98 , 39/03 , 85/05 – dr. zakon, 101/05 – dr.zakon i 27/11 – US);
 3. Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 , 88/10 i 91/10 -ispravka);
 4. Zakon o dobrobiti životinja („Službeni glasnik RS”, broj 41/09);
 5. Zakon o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 91/05 i 30/10);
 6. Zakon o šumama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10);
 7. udžbenici i praktikumi obrazovnih ustanova u kojima se proučavaju predmeti iz oblasti lovstva;
 8. Velika ilustrovana enciklopedija lovstva, u dve knjige, štampana 1993. godine u izdanju „Građevinske knjige” Beograd i „Dnevnik” Novi Sad i lovački priručnici;
 9. propisi Kinološkog saveza Srbije.